Hodnocení budov (HB)

Program Hodnocení budov (HB) již nedodáváme, je plně nahrazen programem Tepelný výkon (TV). Všem stávajícím uživatelům programu HB doporučujeme přejít na TV, který je dále vylepšován a opravován na základě Vašich podmětů.

Program HB je zjednodušená verze programu TV. Tento program je výhradně určen ke spolupráci s moduly pro hodnocení budov. Jedná se o zjednodušenou verzi programu TV která poskytuje jedinou službu - zadat do úlohy konstrukce, které jsou potřeba k zadání seznamů konstrukcí na hranicích zóny v modulech pro hodnocení energetické náročnosti budov. Samostatně se tento program neprodává. Má význam jen ve spolupráci s programem TOB a moduly pro hodnocení budov. Při spolupráci s programem TOB lze do úlohy zadat skladbu konstrukce a program TOB zajišťuje jejich hodnocení.

Odborná literatura k problematice hodnocení budov z hlediska potřeby tepla

ČSN EN ISO 13790: Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení

Všechny další prameny se na tuto normu odvolávají. Obsahuje informace o koncepci výpočtů potřeby tepla při vytápění a potřeby energie při chlazení objektů. Pro zpracovatele hodnocení budov je snad důležitá znalost obecné rovnice pro výpočet potřeby tepla/chladu. Z ní vyplývá, které veličiny výsledek ovlivňují, případně jejich váha pro vlastní výpočet. Běžného technika již pouhé její prolistování vyděsí. Tyto výpočty stejně nelze provádět na kalkulačce.

TNI 73 0330: Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy

Výraz „Zjednodušené hodnocení“ vyjadřuje skutečnost, že vnitřní zisky ovlivňující potřebu tepla na vytápění jsou počítány na základě zadání jednoznačných a jednoduchých ukazatelů počet bytů a počet osob, Všechny ostatní výpočty jsou plně v souladu s ISO 13790 a naopak požadavek aby činitel redukce b nebyl přebírán z ČSN 73 0540 ale zásadně určován na základě výpočtů podle ISO 13370 a ISO 13789 výpočet zpřesňuje.

Poznámka: Národní kalkulační nástroj (NKN) jako národní metodika k výpočtu energetické náročnosti budov (ENB) podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. zavádí do výpočtu vnitřních zisků řadu okrajových veličin pomocí standardizovaného profilu užívání. Na druhé straně ale připouští použití činitelů redukce „b“ podle ČSN 73 0540.

V předchozím textu je popsáno „zjednodušení“ v TNI ve vztahu k výpočtu potřeby tepla při vytápění.TNI neřeší jen potřebu energie ale i spotřebu energie pro účely hodnocení nízkoenergetických budov pro bydlení. Tato část je také významně zjednodušena ve srovnání s NKN.

TNI 73 0330 obsahuje řadu textů a poznámek, které mají praktickou užitnou hodnotu při řešení řady konkrétních případů, které se v praxi vyskytují. To v ISO 13790 nenalezneme a obdobný výklad nebyl publikován ani v souvislosti s NKN.

Pro rodinné domky platí TNI 73 0329.

ČSN EN ISO13370: Přenos tepla zeminou a ČSN EN ISO 13789 Měrné tepelné toky prostupem tepla

Jejich znalost usnadňuje zadávání pomocných zón, které přiléhají k některé z konstrukcí obálky budovy a ovlivňují tepelný tok z posuzované zóny do vnějšího prostředí.