Modul Pasivní budovy

Modul již není v aktuální nabídce

Hodnocení nízkoenergetických a pasivních domů podle ČSN 73 0540-2:2011

Modul Pasivní budovy lze využívat jen ve spolupráci s programem Tepelný výkon (TV) nebo s programem Hodnocení budov (HB).

Pro doložení, že budova splňuje pasivní standard, je potřeba doložit splnění požadovaných hodnot pro následují veličiny:

  • průměrný součinitel prostupu tepla
  • měrná potřeba tepla na vytápění
  • měrná potřeba primární energie

Mezní hodnoty výše uvedených veličin, pro obytné a nově i pro neobytné budovy, jsou v ČSN uvedeny v příloze A. Dále ČSN deklaruje okrajové podmínky pro potřebné výpočty a to odvoláním na podmínky uvedené v TNI 73 0329 a 30.

Výstupem z modulu je protokol s výpočtem příslušných hodnot.