Tepelný Výkon 2015 (TV 2015)

Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.

V programu TV:

  • nové okno pro zadávání konstrukcí. Umožňuje přiřazení konstrukcí k tabulce 3, z ČSN 73 0540_2:2011. Zjednodušuje spolupráci s programem TOB
  • poskytuje informace o normových hodnotách součinitelů prostupu tepla v případě budov s teplotou odlišnou od 20 °C
  • z programu TV lze přímo volat výpočet oken v programu TOB. Není potřeba již hodnoty vypočítané v TOB ručně zadávat do TV
  • programy jsou vybaveny novými tiskovými výstupy

V programu TOB:

  • aktivuje novou komunikaci s TV a nové tiskové protokoly
  • aktivuje výpočet korekčních činitelů Fsh
  • aktivuje možnost zadání ZTM v členění ZTM-V, ZTM-K a ZTM-N
  • aktivuje využití možnosti současného výběru všech vrstev ze skladby. Může se jednat o cíleně připravený katalog často používaného pořadí vrstev atp.

V modulu Průkazu 2013:

  • aktivuje spuštění modulu pro porovnávání údajů z karty Hodnocení z různých úloh
  • v modulu Porovnání aktivuje možnost generování Krycích listů, které jsou součástí žádostí k NZÚ