Výpočet znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS 97 (Emise)

Program je zpracován dle metodiky SYMOS 97, která byla vydána jako metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP. Metodiku SYMOS 97 zpracoval Český hydrometeorologický ústav Komořany.

Pro jeden referenční bod a několik zdrojů znečištění lze vypočítat dále uvedené posuzované veličiny:

  1. Maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
  2. Maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
  3. Roční průměrné koncentrace
  4. Dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity)
  5. Výšku komína s ohledem na splnění předem stanovených kritérií

Vypočítané hodnoty imisí a emisí jednotlivých látek jsou porovnávány s obecně závaznými maximálně přípustnými hodnotami stanovenými MPŽ.

V jednotlivých konkrétních případech může místně příslušný odbor ŽP zadat pro posuzovaný zdroj jiné maximálně přípustné hodnoty imisí a emisí jednotlivých látek.