Zpravodaj říjen 2011 (archiv)

« Zpět na aktuální zpravodaj

 • ČSN 73 0540-2:říjen 2011 - Požadavky
 • Aktualizace programů a modulů společnosti PROTECH
 • Semináře
 • Placená podpora na rok 2012
 • Transformace programů

ČSN 73 0540-2:říjen 2011 - Požadavky

Dlouho očekáváná a avizovaná novelizace ČSN 73 0540-2, je k dispozici na stránkách ÚNMZ. V jednotlivých oddílech dochází k řadě změn.

Konstrukce

V části zabývající se konstrukcemi, zavádí novela ČSN nové hodnoty součinitelů prostupu tepla, nové typy konstrukcí, mění okrajové podmínky pro hodnocení přípustné kondenzace v konstrukci a další změny.

Obálka budovy

Pro hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla je zavedena metoda referenční budovy.

Budovy s velmi nízkou energetickou náročností

V normě je uvedena definice nízkoenergetických, pasivních a orientačně i energeticky nulových budov včetně okrajových podmínek pro hodnocení a výpočet těchto objektů.

Aktualizace programů a modulů společnosti PROTECH

V návaznosti na novelizaci ČSN budou v programech a modulech provedeny následující změny:

 1. Bude vydána nová verze programu TOB – TOB 2011.
 2. Nabídka modulů k programům TV a HB je rozšířena o modul Obálka 2011 a o modul Pasivní budovy.
 3. Bude vydána nová verze modulu na zpracování průkazů energetické náročnosti budov ENB, pod obchodním označením ENB 2011. Uživatel si bude moci volit, zda bude provádět výpočet pomocí modulu ENB nebo ENB 2011.

TOB 2011

Program TOB 2011 je aktualizován podle novelizace ČSN 73 0540-2:2011 a doplněn o další výpočty:

 • zavedeny nové normové hodnoty součinitelů prostupu tepla
 • rozšíření kritérií pro posuzování přípustné kondenzace
 • doplněn výpočet součinitele prostupu tepla pro okna podle ČSN EN ISO 10077-1
 • doplněn výpočet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro konstrukce přilehlé k zemině, tento výpočet umožňuje optimalizovat tloušťku izolace podlahové konstrukce zejména u větších objektů
 • zavedena podpora pro zjednodušené zadávání nových materiálů do katalogu stavebních materiálů
 • úpravy podle námětů uživatelů

TOB 2011 nebude spolupracovat s programem TZ (tepelné ztráty podle již neplatné ČSN 06 0210). I když bude mít uživatel zakoupen TOB 2011, při spuštění z programu TZ se TOB otevře ve verzi 2007.

Obálka 2011

Modul je určen k výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla Uem a požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem, N obálky budovy, metodou referenční budovy. Modul lze provozovat jen ve spolupráci s programu TV a HB. Výstupem z tohoto modulu je dokument Energetický štítek obálky budovy. Výpočet je prováděn na základě metody referenční budovy a lze ho zpracovat pro všechny typy vytápěných objektů (zón).

Pasivní budovy

Pro doložení, že budova splňuje pasivní standard, je potřeba doložit splnění požadovaných hodnot pro následují veličiny:

 • průměrný součinitel prostupu tepla
 • měrná potřeba tepla na vytápění
 • měrná potřeba primární energie

Mezní hodnoty výše uvedených veličin, pro obytné a nově i pro neobytné budovy, jsou v ČSN uvedeny v příloze A.

Dále ČSN deklaruje okrajové podmínky pro potřebné výpočty a to odvoláním na podmínky uvedené v TNI 73 0329 a 30. Výstupem z modulu je protokol s výpočtem příslušných hodnot. Modul Pasivní budovy lze využívat jen ve spolupráci s programem tepelný výkon (TV) nebo s programem hodnocení budov (HB).

ENB 2011

Jedním z nejdůležitějších důvodů, které nás vedou k vydání této nové verze modulu ENB je nejednotnost klimatických dat, která se při výpočtech související s hodnocením budov používají. Jedná se zejména o podstatné rozdíly v hodnotách globálního slunečního záření, které výrazně ovlivňují výsledek hodnocení budovy.

Modul ENB společnosti Protech pracuje s klimatickými daty podle podkladů publikovaných k programu NKN (Národní kalkulační nástroj). Jiná klimatická data jsou nabízena programem Energie (doc. Svoboda) a jiná data jsou publikována jako podklad pro hodnocení pasivních domů v TNI 73 0329 a 30. O jaké rozdíly se jedná je vidět v následující v tabulce, kde jsou uvedeny hodnoty globálního měsíčního záření (kWh/m2.měsíc) u výplní orientovaných na JZ.

JZ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
TNI 44,0 51,0 76,0 86,0 98,0 88,0 97,0 100,0 86,0 71,0 32,0 26,0
Energie Praha 23,8 38,0 58,0 76,9 88,8 83,0 83,8 86,9 65,0 51,1 26,1 16,9
Energie Brno 31,3 48,0 68,0 78,0 93,8 88,8 98,0 91,9 71,9 61,1 30,0 25,0
Energie Ostrava 28,8 43,8 61,9 73,0 90,0 86,9 91,9 86,9 63,0 55,0 30,0 21,9
ENB oblast 1 10,5 17,5 33,5 44,5 60,0 64,6 64,2 58,2 42,1 27,4 12,5 8,9
ENB oblast 2 14,4 20,4 34,0 42,8 56,3 60,3 63,5 57,0 43,4 31,6 15,5 11,7
ENB oblast 3 9,8 17,1 32,6 44,9 61,1 64,0 65,5 59,9 45,5 27,6 12,0 8,0
ENB oblast 4 12,6 18,7 30,9 40,5 55,2 57,3 59,7 54,6 39,7 29,0 13,6 11,1
JZ I
%
II
%
III
%
IV
%
V
%
VI
%
VII
%
VIII
%
IX
%
X
%
XI
%
XII
%
TNI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Energie Praha 54,0 74,5 76,3 89,4 90,6 94,3 86,4 86,9 75,6 71,9 81,5 65,0
Energie Brno 71,1 94,1 89,5 90,7 95,7 101,0 101,0 91,9 83,6 86,0 93,7 65,0
Energie Ostrava 65,4 85,9 81,4 84,9 91,8 98,8 84,7 86,9 73,3 77,5 93,8 84,2
ENB oblast 1 23,8 34,3 44,0 51,7 61,2 73,4 66,2 58,2 48,9 38,6 39,0 34,2
ENB oblast 2 32,7 40,0 44,7 49,7 57,4 68,5 65,5 57,0 50,5 44,5 48,4 45,0
ENB oblast 3 22,2 33,5 42,9 52,2 62,3 72,7 67,5 59,9 52,9 38,8 37,5 30,7
ENB oblast 4 28,6 36,6 40,6 47,1 56,3 65,1 56,3 54,6 46,1 40,8 42,5 42,7

V modulu ENB 2011 jsou k dispozici všechna výše uvedená klimatická data. Při použití těchto dat bude vycházet příznivější hodnocení budov. Ve stávající verzi lze dosáhnout příznivějšího hodnocení při použití metody výpočtu, která je na kartě Budova označena jako ENB-Výpočet 2.x.x Současně byla provedena úprava v hodnotě redukčního činitele b pro okna. Podle ČSN 73 0540-2:2011 se počítá při hodnocení budov s hodnotou b = 1,00

Ceny a dodací podmínky

TOB 2011 Obálka 2011 Pasivní domy ENB 2011
Cena pro uživatele, kteří mají na rok 2011 zaplacený poplatek za "placenou podporu" 1200 Kč 2500 Kč 2000 Kč -
Cena pro uživatele programu TOB 2007 2000 Kč 2500 Kč 2000 Kč -
Nový uživatel 4000 Kč 2500 Kč 2000 Kč -
Cena pro uživatele modulu ENB - - - 800 Kč
Orientační termíny vydání CD 461 18.10.2011 CD 462 30.10.2011 listopad 2011 CD 461 18.10.2011

Zasílání aktivačních souborů k objednaným modulům budeme provádět průběžně po obdržení e-mailu s objednávkou.

Semináře

Na seminářích, které jsou vyhlášeny na stránce Přehled seminářů a školení budou uvedené moduly probírány. Seminář v Praze je již obsazen. Pokud bude dostatečný počet dalších zájemců o seminář v Praze, je možné tam vypsat ještě další termín.

Placená podpora na rok 2012.

Děkujeme všem uživatelům, kteří si v letošním roce objednali placenou podporu na rok 2011. Uživatelům, kteří nemají tuto podporu na rok 2011 ještě aktivovanou nabízíme, že mohou tuto službu v souvislosti s novými moduly začít využívat již koncem roku 2011 s tím, že jim bude začátkem roku 2012 zaslána faktura na placené služby na rok 2012.

Poplatek za placené služby na rok 2012 bude činit 1200 Kč a bude na základě Vašich objednávek fakturován začátkem roku 2012.

Transformace programů

Od CD 450 je dodáván kompletně přepracovaný soubor programů, včetně nové instalace těchto programu u uživatele. Děkujeme Vám za spolupráci a zasílání chybových hlášení, které urychlily dokončení tohoto náročného přechodu.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Ryšavý

« Zpět na aktuální zpravodaj