Rozvod kapalin, vnitřní vodovody

Návrh vnitřních vodovodů včetně návrhu a zaregulování okruhu cirkulace (ROVO)

Program je obecně určen k výpočtu tlakových ztrát při dopravě kapalin potrubní soustavou. Má zvlášrní podporu pro návrh vnitřních vodovodů podle ČSN 75 5455. Umožňuje návrh dimenzí rozvodů studené, teplé a cirkulační vody. Návrh cirkulačního čerpadla. Provádí návrh tloušťky izolací v souladu s vyhláškou č. 151/2001 Sb. Práce je podporována katalogem výtoků. Použití šablon při zadávání soustavy výrazně urychluje práci s programem. Do katalogu šablon si mohou uživatelé ukládat opakující se typová zapojení části rozvodu (např. byty).

Vyregulování rozvodů cirkulace TUV u stávajících soustav (CIRTUV)

Na základě zadání rozvodu TV a cirkulačního potrubí vypočítá program potřebné množství cirkulační vody tak, aby byla dodržena požadovaná hodnota přípustného poklesu TV u kritického výtoku. Program CirTUV umožňuje provést návrh potřebné tloušťky izolace k dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.