Kotelny

Větrání kotelen (VKO)

Program je určen pro výpočet větracího systému kotelen. Provádí návrh potřebné velikosti větracích otvorů, které zajištují požadovanou výměnu vzduchu v kotelně (přirozené i nucené větrání) a návrh velikosti otvoru pro zajištení přívodu spalovacího vzduchu. U plynových kotelen zahrnuje výpočtová kritéria dle technických pravidel pro větrání prostoru se spotřebiči na plynná paliva.

Tepelně-technický výpočet spalinové cesty (Komín)

Program provádí tepelně technický a hydraulický výpočet samostatného komína podle ČSN EN 13384-1:2003 pro spotřebiče typu B. Program umožňuje posouzení komínového průduchu i pro případ přívodu vedlejšího vzduchu přes regulátor tahu. Práce s programem je podporována katalogem paliv, komínových konstrukcí, součinitelů místních odporů a spotřebičů paliv. Výpočet hmotnostního toku spalin je prováděn z elementárního složení paliva pomocí spalovacích rovnic.

Komín Zjednodušené zadání (Komín ZZ)

Na základě konzultací s uživateli programu Komín byla vyvinuta „zjednodušená“ verze zadávání údajů o spalinové cestě. Všechny zadávané údaje o spalinové cestě a kotli jsou soustředěny na jednu kartu. Jsou k dispozici tři nejčastěji se vyskytující schémata spalinové cesty. Jejich výběr slouží jako podklad k vygenerování seznamu úseků. To výrazně zjednodušuje a zrychluje zadání spalinové cesty. Tento modul umožňuje jen výpočet spalinové cesty s jedním spotřebičem paliv B (paliva bez omezení). Druhý případ, který lze počítat je spalinová cesta se dvěma kotli B s přerušovačem tahu. Výpočty jsou prováděny stejně jako v programu Komín. Archivní soubory Jméno.KZZ lze načítat do programu Komín.

Modul pro výpočet společného komínu (Společné komíny)

Tento modul rozšiřuje možnosti programu Komín o výpočet podle ČSN EN 13384-2:2004 Společné komíny. Stávající verze tohoto modulu umožňuje výpočet společného komína pro spotřebiče typu B.

Výpočet znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS 97 (Emise)

Umožňuje výpočet půlhodinové a průměrné roční koncentrace posuzované látky včetně doby překročení trvání koncentrací převyšujících zadanou referenční koncentraci. Výpočet lze provést pro současný vliv několika zdrojů emisí. Zdrojem škodlivých látek může být komínové těleso nebo výduch větracího zařízení technologických procesů.

Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů (UPS)

Program je určen k posouzení zajištění požadovaných podmínek dle TPG 704 01 k umístění spotřebičů na plynná paliva v budovách. Spolupracuje s programem TZ.