Kotelny

Větrání kotelen (VKO)

Program je určen pro výpočet větracího systému kotelen. Provádí návrh potřebné velikosti větracích otvorů, které zajištují požadovanou výměnu vzduchu v kotelně (přirozené i nucené větrání) a návrh velikosti otvoru pro zajištení přívodu spalovacího vzduchu. U plynových kotelen zahrnuje výpočtová kritéria dle technických pravidel pro větrání prostoru se spotřebiči na plynná paliva.

Tepelně-technický výpočet spalinové cesty (Komín)

Program provádí tepelně technický a hydraulický výpočet samostatného komína podle ČSN EN 13384-1:2003 pro spotřebiče typu B. Program umožňuje posouzení komínového průduchu i pro případ přívodu vedlejšího vzduchu přes regulátor tahu. Práce s programem je podporována katalogem paliv, komínových konstrukcí, součinitelů místních odporů a spotřebičů paliv. Výpočet hmotnostního toku spalin je prováděn z elementárního složení paliva pomocí spalovacích rovnic.

Komín Zjednodušené zadání (Komín ZZ)

Na základě konzultací s uživateli programu Komín byla vyvinuta „zjednodušená“ verze zadávání údajů o spalinové cestě. Všechny zadávané údaje o spalinové cestě a kotli jsou soustředěny na jednu kartu. Jsou k dispozici tři nejčastěji se vyskytující schémata spalinové cesty. Jejich výběr slouží jako podklad k vygenerování seznamu úseků. To výrazně zjednodušuje a zrychluje zadání spalinové cesty. Tento modul umožňuje jen výpočet spalinové cesty s jedním spotřebičem paliv B (paliva bez omezení). Druhý případ, který lze počítat je spalinová cesta se dvěma kotli B s přerušovačem tahu. Výpočty jsou prováděny stejně jako v programu Komín. Archivní soubory Jméno.KZZ lze načítat do programu Komín.

Modul pro výpočet společného komínu (Společné komíny)

Tento modul rozšiřuje možnosti programu Komín o výpočet podle ČSN EN 13384-2:2004 Společné komíny. Stávající verze tohoto modulu umožňuje výpočet společného komína pro spotřebiče typu B.