Vyregulování rozvodů cirkulace TUV u stávajících soustav (CIRTUV)

Na základě zadání rozvodu TV a cirkulačního potrubí vypočítá program potřebné množství cirkulační vody tak, aby byla dodržena požadovaná hodnota přípustného poklesu TV u kritického výtoku. Program CIRTUV umožňuje provést návrh potřebné tloušťky izolace k dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.