Návrh vnitřních vodovodů včetně návrhu a zaregulování okruhu cirkulace (ROVO)

Program je určen k návrhu rozvodů kapalin k jednotlivým výtokům a odběrným místům. Má speciální podporu pro návrh rozvodů studené a teple vody a podporu pro návrh cirkulačního potrubí, včetně návrhu zaregulování cirkulace. Umožňuje návrh cirkulačního čerpadla.

Výpočtový průtok

K určení výpočtového průtoku jsou k dispozici tyto metody:
 • metody podle ČSN 73 5566
  • metoda A – výpočet pro obytné budovy
  • metoda B – výpočet pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem
  • metoda C – výpočet pro ostatní budovy s převážně nárazovým odběrem vody
 • metody + ,>
  • metoda + – výpočtový průtok úsekem je určen součtem výpočtových průtoků navazujících úseků
  • metoda > – výpočtový průtok úsekem je určen větším z výpočtových průtoků navazujících úseků
U větví typu J a N lze hodnotu výpočtového průtoku úsekem ještě korigovat opravným součinitelem K, který má v základním stavu hodnotu 1. K - opravný součinitel výpočtového průtoku úsekem

Typy větvení

 • větev typu A – jen metoda A, obytné budovy, K=1
 • větev typu B – jen metoda B, rovnoměrný odběr, K=1
 • větev typu C – jen metoda C, nárazový odběr, K=1
 • větev typu P – metody +, >, požární voda, K=1
 • větev typu J – metody + ,>, technologické rozvody, K lze editovat
 • větev typu N – metody +, >, umožňuje vzájemně propojovat větve A, B a C, K lze editovat

Členění soustavy na větve

Zadání soustavy po větvích umožňuje aplikovat na jednotlivé větve různé výpočtové metody ke stanovení výpočtového průtoku. Členění na větve je též nutné v případě návrhu zaregulování rozvodů cirkulační vody. Vyvažovací ventily lze umístit jen na paty větví.

Návrh průtoku cirkulačním potrubím

Na základě zadání maximálního přípustného ochlazení TV u nejvzdálenějšího výtoku a z vypočítaného ochlazení TV v rozvodech teplé vody vypočítá program potřebné množství cirkulační vody. Z takto vypočítaného potřebného průtoku cirkulačním okruhem jsou vypočítány tlakové ztráty cirkulační soustavy a minimální potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla. Současně jsou na patách větví vypočítány přebytky tlaku, které je třeba zpracovat pomocí regulačních ventilů. Po zadání typu ventilů je vypočítáno nastavení ventilů.

Šablony

Program ROVO spolupracuje s katalogem šablon. Do katalogu lze uložit část soustavy a v rámci zpracovávané úlohy tyto šablony používat. Šablona může obsahovat soustavu větví Šablonu lze do zpracovávané úlohy vložit jako větev, připojit do větve a vložit do větve.

Grafický modul GROVO k programu ROVO

Po dokončení a úpravách daných požadavky uživatelů bude grafický editor který je použit na kartě Výkres v programu GDSW připojen také k programu ROVO. Tím vznikne program GROVO, který bude umožňovat zadávat údaje do programu RoVo zakreslováním soustavy rozvodů vody. Tak jako v programu GDSW bude umožňovat export do CAD systému.