Dimenzování otopných a chladících soustav

Dimenzování otopných soustav (DIMOS)

Program umožňuje provést u dvoutrubkových soustav návrh otopných těles, DN potrubí, tloušťku izolace v souladu s vyhláškou 151/2001, nastavení regulačního ventilu a šroubení u otopných těles, nastavení vyvažovacích ventilů na patách větví, návrh regulátorů diferenčního tlaku, návrh čerpadla. Výpočty zahrnují vliv poklesu teploty topného média tepelnými ztrátami rozvodů. Program lze využít i pro výpočty venkovních rozvodů v areálech a na sídlištích.

Dimenzování otopných těles (DIMTEL)

Program je určen k dimenzování otopných těles připojených na dvoutrubkovou soustavu.

DIMOS18

Jedná se upgrade programů DIMOS, GDS a PODLAHY. K nové verzi těchto programů jsou též dodávány nové verze katalogů P80.

Modul k programu DIMOS umožňující modelovat provozní stavy soustavy (VPS)

Výpočtový modul umožňuje provést výpočet teploty teplonosné látky na patě objektu a nové teplotní spády na tělesech v případě, kdy má být stávající otopná soustava provozována i po zaizolování objektu. Dále umožňuje výpočet skutečného rozdělení hmotnostního průtoku do jednotlivých spotřebičů.

Modul k programu DIMOS pro zakreslení schémat otopných soustav (GDS)

Grafický modul k programu DIMOS. Na základě nakreslení schématu otopné soustavy je v programu DIMOS vygenerován seznam větví a jejich úseků. Po zadání údajů k jednotlivým úsekům je proveden výpočet otopné soustavy. Zakreslenou soustavu je možné ve formátu DXF načíst do některého z CAD systémů.

Modul k programu DIMOS pro zakreslování OS do půdorysů (GDSP)

Upravená verze modulu GDS (jen schémata) určená k zakreslování do půdorysů. Po uzavření větve probíhají výpočty obdobně, jako v GDS. GDSP generuje i schéma otopné soustavy. Zákres OS se provádí do načteného výkresu ve formátu DXF.

Podlahové vytápění (Podlahy)

Výpočet podlahového vytápění podle ČSN EN 1264:1998. PUmožňuje návrh podlahových smyček a otopných těles. Práce s programem je podporována katalogem podlahových systémů nabízených jednotlivými dovozci.

Modul Suché systémy

Modul Suché systémy rozšiřuje funkce programu Podlahy o výpočty výkonů suchých systémů podle ČSN EN 1264-2:2010 a umožňuje, aby mokré i suché systémy byly umisťovány do stěn i stropů.

Modul Chlazení

Modul Chlazení rozšiřuje funkci programu Podlahy o možnost, aby mokré a suché velkoplošné systémy byly mimo podlahy také umisťovány do stěn i stropů a o výpočet chladícího výkonu velkoplošného systému (zabudovaného v podlahách, stropech a stěnách) podle ČSN EN 1264-3:2010.

Katalogy

Pro podporu práce jsou s programy dodávány katalogy jednotlivých výrobků. S katalogy je dodáván správce katalogů, který umožňuje doplňování a editaci dat. V režimu Výběr lze katalogy využívat nezávisle na ostatních programech. Katalog ventilů, trubek a čerpadel je vybaven výpočtovými mechanismy a lze je využívat k jednoduchým výpočtům.