Dimenzování otopných a chladících soustav

Výpočtové programy

Dimenzování otopných soustav (DIMOS)

Program umožňuje provést u dvoutrubkových soustav návrh otopných těles, DN potrubí, tloušťku izolace v souladu s vyhláškou 151/2001, nastavení regulačního ventilu a šroubení u otopných těles, nastavení vyvažovacích ventilů na patách větví, návrh regulátorů diferenčního tlaku, návrh čerpadla. Výpočty zahrnují vliv poklesu teploty topného média tepelnými ztrátami rozvodů. Program lze využít i pro výpočty venkovních rozvodů v areálech a na sídlištích.

Dimenzování otopných soustav (DIMTEL)

Program je určen k dimenzování otopných těles připojených na dvoutrubkovou soustavu.

Modul k programu DIMOS umožňující modelovat provozní stavy soustavy (VPS)

Výpočtový modul umožňuje provést výpočet teploty teplonosné látky na patě objektu a nové teplotní spády na tělesech v případě, kdy má být stávající otopná soustava provozována i po zaizolování objektu. Dále umožňuje výpočet skutečného rozdělení hmotnostního průtoku do jednotlivých spotřebičů.

Verze 22

Jedná se upgrade programů DIMOS, GDS a PODLAHY. K nové verzi těchto programů jsou též dodávány nové verze katalogů P80.

Podlahové vytápění (Podlahy)

Výpočet podlahového vytápění podle ČSN EN 1264:1998. PUmožňuje návrh podlahových smyček a otopných těles. Práce s programem je podporována katalogem podlahových systémů nabízených jednotlivými dovozci.

Modul Suché systémy

Modul Suché systémy rozšiřuje funkce programu Podlahy o výpočty výkonů suchých systémů podle ČSN EN 1264-2:2010 a umožňuje, aby mokré i suché systémy byly umisťovány do stěn i stropů.

Modul Chlazení

Modul Chlazení rozšiřuje funkci programu Podlahy o možnost, aby mokré a suché velkoplošné systémy byly mimo podlahy také umisťovány do stěn i stropů a o výpočet chladícího výkonu velkoplošného systému (zabudovaného v podlahách, stropech a stěnách) podle ČSN EN 1264-3:2010.

Výpočty s grafickými výstupy

Modul k programu DIMOS pro zakreslení schémat otopných soustav (GDS)

Grafický modul k programu DIMOS. Na základě nakreslení schématu otopné soustavy je v programu DIMOS vygenerován seznam větví a jejich úseků. Po zadání údajů k jednotlivým úsekům je proveden výpočet otopné soustavy. Zakreslenou soustavu je možné ve formátu DXF načíst do některého z CAD systémů.

Modul k programu DIMOS pro zakreslování OS do půdorysů (GDSP)

Upravená verze modulu GDS (jen schémata) určená k zakreslování do půdorysů. Po uzavření větve probíhají výpočty obdobně, jako v GDS. GDSP generuje i schéma otopné soustavy. Zákres OS se provádí do načteného výkresu ve formátu DXF.

Návrh podlahových systémů včetně generování smyček (ZZHP)

Na základě požadavků řady uživatelů byl vyvinut vysoce optimalizovaný program na návrh podlahových systémů. Zadání se provádí zákresem místností do půdorysu budovy. Půdorys může být ve formátu DXF a nebo JPG. Program umožňuje generovat rozložení smyček a zákres přívodů k rozdělovači. Výstup ve formátu DXF lze načíst do AUTOCADu nebo přímo z programu tisknout. Jak je popsáno dále, program ZZHP je upraven tak, aby mohl provádět i návrhy stropních systému založených na rozmisťování panelů na stropě.

Stropní sálavé chlazení a topení

Stropní systémy bývají přednostně užívány na chlazení. Na trhu je celá řada těchto systémů. Pro jednotlivé systémy dodávají výrobci výpočtové postupy ve formě tabulek a grafů. Jedná se o jmenovité výkony těchto prvků, o výpočet tlakových ztrát a o mezní limity maximálního přípustného průtoku. Programy PROTECH byly doplněny o výpočty některých níže uvedených systémů.

Klima systémy

Program Dimos byl doplněn o návrh Black systému pro stropní chlazení a topení. Dodavatelem Black systému je firma AQTpipe s.r.o.

ZZHP-STR

Grafické řešení umístění sádrokartonových stropních panelů s trubkami do půdorysu stropu.

Katalogy

Katalogy

Pro podporu práce jsou s programy dodávány katalogy jednotlivých výrobků. S katalogy je dodáván správce katalogů, který umožňuje doplňování a editaci dat. V režimu Výběr lze katalogy využívat nezávisle na ostatních programech. Katalog ventilů, trubek a čerpadel je vybaven výpočtovými mechanismy a lze je využívat k jednoduchým výpočtům.