Tepelně-technický výpočet spalinové cesty (Komín)

Tepelně-technický výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 348-1:2003 a 13384-2:2004

Program je určen k návrhu spalinové cesty od spotřebičů paliv typu B. Umožňuje provádět výpočet samostatných komínů podle ČSN EN 13384-1 Samostatné komíny. Ve spolupráci s modulem Společné komíny lze provádět výpočet podle ČSN EN 13384-2 Společné komíny a to pro spotřebiče paliv typu B.

Posouzení spalinové cesty sestává z hydraulického výpočtu průřezu komínového průduchu a tepelně technického výpočtu, kterým se posuzuje teplota spalin a kontroluje povrchová teplota v ústí komínu. Základním údajem pro výpočet spalinové cesty je hmotnostní tok spalin a s ním spojená hodnota přebytku vzduchu, se kterým je spotřebič paliva provozován.

Pro určení hmotnostního toku spalin vstupujících ze spalinového hrdla spotřebiče paliv do spalinové cesty používá program KOMÍN exaktní výpočet pomocí spalovacích rovnic. Z tohoto důvodu je součástí programu katalog paliv s údaji o elementárním složení jednotlivých paliv. Dalším katalogem, který program využívá, je katalog spotřebičů paliv. V současné době obsahuje několik tisíc spotřebičů paliv, které jsou na českém a slovenském trhu nabízeny. Pro posouzení spalinové cesty by měl každý výrobce uvádět údaj o teplotě spalin ve spalinovém hrdle spotřebiče, požadovaný tah na spalinovém hrdle a obsah CO2 ve spalinách. Pokud je znám údaj o obsahu CO2 ve spalinách, provádí program výpočet přebytku vzduchu z tohoto údaje. Pokud výrobce tento údaj neuvádí, musí uživatel předpokládanou hodnotu přebytku vzduchu zadat.

Vlastní výpočet hydraulických a tepelně technických vlastností spalinové cesty je prováděn na základě obecně platných vztahů pro proudění vzdušin. Tyto vztahy jsou použity i v EN 13 384, která též zavádí do výpočtu dva bezpečnostní koeficienty. Bezpečnostní koeficient SE na hmotnostní tok spalin zvyšuje v rámci hydraulického výpočtu tlakové ztráty na jednotlivých úsecích spalinové cesty což má za následek zvýšení požadavku na statický tah komínového tělesa. Bezpečnostní koeficient SH neustáleného teplotního stavu ovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce spalinové cesty a tím i vypočítanou hodnotu teploty spalin a v konečném důsledku potřebný statický tah komínového tělesa. Vliv SH na výpočet spalinové cesty je podstatně menší, než je vliv součinitele SE.

Program umožňuje nastavit libovolný provozní stav kotlů, který může v průběhu roku nastat.

Program umožňuje zařadit do libovolného úseku spalinové cesty regulátor tahu a provést hodnocení spalinové cesty pro směs spalin a vzduchu přiváděného do spalinové cesty přes tento regulátor.

Rozměrové údaje a tepelně technické parametry jednotlivých typových komínových konstrukcí, které jsou na trhu nabízeny, lze nalézt v katalogu komínových konstrukcí, který je k programu KOMÍN dodáván.