Tepelná ochrana budov (TOB 2011)

Program je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:2011 a STN 73 0540:2002.

Na základě zadání skladby příslušné stavební konstrukce je možné provádět výpočet a hodnocení těchto veličin:
  • Výpočet hodnoty U součinitele prostupu tepla a porovnání s minimálními normovými hodnotami. Lze provádět i hodnocení konstrukcí obsahujících větranou vzduchovou vrstvu.
  • Výpočet průběhu tlaku par ve stavební konstrukci, výpočet ročního množství zkondenzované páry, porovnání s přípustnými normovými hodnotami.
  • Hodnocení podlahových konstrukcí z hlediska poklesu dotykové teploty.

Pro zadávání skladby jednotlivých konstrukcí je k dispozici katalog stavebních materiálů podle ČSN 73 0540:2007 nebo STN 73 0540:2002 a údaje o jednotlivých konkrétních výrobcích dle podkladů výrobců. Uživatelé mohou katalog stavebních materiálů a výrobků editovat a doplňovat (viz program Katalogy).

Archivní soubory vytvořené programem TOB lze využít při práci s programem TV. Program TOB lze z těchto programů přímo spustit a pak je zadaná skladba archivována v úlohách těchto programů.