Novinky

Nové CD 554

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TZ 11.0.0

Nová kompletní aktivace programu TZ bude vyřešena na následujícím CD. Program TZ bude upraven tak, aby při dalších úpravách programů nedocházelo ke kolizním stavům. Jelikož bude k tomuto programu rozesílán nový aktivační soubor TZ11, žádáme všechny zájemce, aby si tento nový soubor vyžádali e-mailem.

TV 4.0.7

Nástroje / Možnosti / Obecné – byly doplněny volby:

 • Při založení konstrukce vložit do hodnoty součinitele prostupu tepla U hodnotu UN,20
 • Nepoužívat zobrazení pro TV 2015 – lze vypnout nový proces při zadávání konstrukcí (výběr z tabulky)

Po nastavení těchto požadavků je potřeba zavřít program TV a znovu spustit. Drobné úpravy při zadávání konstrukcí.

PRŮKAZ 4.0.7

Karta Tisk je doplněna o tlačítko Plochy. Otevře se dialogové okno, kde je tabulka s vyčíslením ploch konstrukcí u kterých je v programu nastaven požadavek Započítat do výpočtu výše podpory. Na kartě Tisk je aktivní tlačítko pro vygenerování souboru Krycí list – konstrukce.XLS Na kartě Hodnocení byly upraveny exporty do knihovny Porovnání budov. Vedle tlačítka Export (NZÚ) je umístěno tlačítko k otevření souboru s popisem celého procesu. Uživatelé souboru TV2015 budou mít po exportu výsledků ze souboru který obsahuje Stávající stav budovy a ze souboru který obsahuje Nový stav budovy v okně Porovnání budov k dispozici kompletní vyhodnocení úspor a zatřídění jednotlivých ukazatelů do oblastí

Katalogy

V katalogu trubek WAVIN byl u typu PPR EVO doplněn součinitel tepelné vodivosti.

Katalog Stavební materiály:

 • doplněn SVT kód u značek Rockwool, Isover a URSA
 • pramen B97 byl doplněn o deskové materiály Egger a Kronospan
 • přibyl pramen P04 Pavatex

Nové CD 553

Vydáno
Novinky

Krycí listy pro NZÚ 2015

Export krycích listů ( 5 tabulek XLS) bude průběžně dokončován během května. V průběhu května bude možné tuto službu používat bez aktivačního souboru. Prodej aktivačních souborů bude zahájen až v druhé půlce května.

Tisky pro NZÚ 2015

Tisky pro NZÚ 2015 budou aktivovány na CD 554 v pondělí 11.5.2015

PROGRAMY

TV 4.0.3

Oprava zadávání konstrukcí.

TOB 15.3.2

Oprava tisků souhrnných dokumentů.

Průkaz 2013 v.4.0.3

Tisky pro NZÚ 2015 budou aktivovány na CD 554 v pondělí 11.5.2015.

Nové CD 552

Vydáno
Novinky

Informace k vydání CD 552

Na základě požadavků a námětů uživatelů vydáváme CD 552, které obsahuje poměrně rozsáhlé změny v programech TV a TOB, ke kterým jsme dostali náměty od uživatelů. V Průkazu 2013 byly provedeny úpravy podle požadavků Metodických pokynů k upřesnění výpočetních postupů pro podprogram Nová zelená úsporám Rodinné domy a Bytové domy na rok 2015.

Další vydání CD předpokládáme cca 6.5.2015, kde by měly být dokončen výpočet výše podpory a výstupy pro žádosti k NZÚ, vyjma tisku krycích listů, které se budeme snažit připravit do 14.5.2015.

Upozornění
Pro zpracování žádostí pro NZÚ 2015, je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ.

Změny programů a modulů

TV 4.0.0

Byly provedeny úpravy podle námětů uživatelů. Hlavní změna v programu TV 4.0.0 spočívá v úpravě komunikačního protokolu s programem TOB. Tento nový protokol je vázán na aktivační soubor TV 2015.

TV2015

Tento aktivační soubor umožňuje využití řady funkcí v programu TV, TOB a v Průkazu 2013.

V programu TV:

 • Nové okno pro zadávání konstrukcí. Umožňuje přiřazení konstrukcí k tabulce 3, z ČSN 73 0540_2:2011. Zjednodušuje spolupráci s programem TOB.
 • Poskytuje informace o normových hodnotách součinitelů prostupu tepla v případě budov s teplotou odlišnou od 20 °C.
 • Z programu TV lze přímo volat výpočet oken v programu TOB. Není potřeba již hodnoty vypočítané v TOB ručně zadávat do TV.
 • Programy jsou vybaveny novými tiskovými výstupy V TOB.
 • Aktivuje novou komunikaci s TV a nové tiskové protokoly.
 • Aktivuje výpočet korekčních činitelů Fsh.
 • Aktivuje možnost zadání ZTM v členění ZTM-V, ZTM-K a ZTM-N
 • Aktivuje využití možnosti současného výběru všech vrstev ze skladby. Může se jednat o cíleně připravený katalog často používaného pořadí vrstev atp.

V Průkazu 2013:

 • Aktivuje spuštění modulu pro porovnávání údajů z karty Hodnocení z různých úloh.

TOB 15.3.0

Místní nabídka karty Skladba byla doplněna o nabídku Katalog konstrukcí. Otevře se dialogové okno, kde jsou nabídnuty úlohy z adresáře Zakázky TOB (lze nastavit na jinou cestu). V každé úloze jsou zobrazeny „Konstrukce“ a v jednotlivých konstrukcích je vidět seznam zadaných vrstev. Výběrem některé z konstrukcí se přenáší do aktuální skladby celý seznam konstrukcí. Zadávání oken bylo doplněno o nastavení řady veličin, které lze povelem Použít vložit do zadávaného okna.

NZU2015 RD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro rodinné domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

NZU2015 BD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro bytové domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

Průkaz 2013 v.4.0.0

Je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ. Pro NZÚ 2015 doplněna varianta výpočtu VV7. Pod VV7 byla též zahrnuta úprava zadávání Osvětlovacích soustav. Některé karty a okna jsou doplněna o tlačítko NZÚ, kde jsou nezbytné informace pro zadávání údajů v případě zpracování žádostí k NZÚ2015. Více informací naleznete v nápovědě k variantě výpočtu VV a k NZÚ. Karta Potřeba tepla je upravena pro zpracování žádostí k NZÚ pro více zónové bytové domy.

Zpravodaj duben 2015

Vydáno
Novinky

Zpravodaj obsahuje souhrn informací o postupu úprav programů podle zveřejněných pokynů. Dále jsou ve Zpravodaji uvedeny informace o úpravách programů, které usnadňují zpracování žádostí a předpokládané termíny vydání CD s novými verzemi programů.