Novinky

Nové CD 555

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Komín 4.1.5

Oprava chyby při načítání úloh.

TZ 11.0.0

Na CD je umístěna nová verze programu TZ. Jak jsme upozorňovali, je k práci s tímto programem potřeba aktivační soubor TZ11.

Průkaz 2013 v. 4.0.8

Upraven tisk dokumentu Výchozí údaje v případě výpočtu více zónových objektů.

Porovnání průkazů

Na kartě NZÚ je doplněn výpočet výše podpory. Krycí list pro oblast A, B a C lze otevřít z karty Krycí listy. Sem bude též v dalších verzích převeden z karty Tisky krycí list Konstrukce.

Krycí listy

Pro aktivaci krycích listů po cca 25.6.2015, bude potřeba zakoupit aktivační soubor Krycí listy za cenu 890 Kč.

Nové CD 554

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TZ 11.0.0

Nová kompletní aktivace programu TZ bude vyřešena na následujícím CD. Program TZ bude upraven tak, aby při dalších úpravách programů nedocházelo ke kolizním stavům. Jelikož bude k tomuto programu rozesílán nový aktivační soubor TZ11, žádáme všechny zájemce, aby si tento nový soubor vyžádali e-mailem.

TV 4.0.7

Nástroje / Možnosti / Obecné – byly doplněny volby:

 • Při založení konstrukce vložit do hodnoty součinitele prostupu tepla U hodnotu UN,20
 • Nepoužívat zobrazení pro TV 2015 – lze vypnout nový proces při zadávání konstrukcí (výběr z tabulky)

Po nastavení těchto požadavků je potřeba zavřít program TV a znovu spustit. Drobné úpravy při zadávání konstrukcí.

PRŮKAZ 4.0.7

Karta Tisk je doplněna o tlačítko Plochy. Otevře se dialogové okno, kde je tabulka s vyčíslením ploch konstrukcí u kterých je v programu nastaven požadavek Započítat do výpočtu výše podpory. Na kartě Tisk je aktivní tlačítko pro vygenerování souboru Krycí list – konstrukce.XLS Na kartě Hodnocení byly upraveny exporty do knihovny Porovnání budov. Vedle tlačítka Export (NZÚ) je umístěno tlačítko k otevření souboru s popisem celého procesu. Uživatelé souboru TV2015 budou mít po exportu výsledků ze souboru který obsahuje Stávající stav budovy a ze souboru který obsahuje Nový stav budovy v okně Porovnání budov k dispozici kompletní vyhodnocení úspor a zatřídění jednotlivých ukazatelů do oblastí

Katalogy

V katalogu trubek WAVIN byl u typu PPR EVO doplněn součinitel tepelné vodivosti.

Katalog Stavební materiály:

 • doplněn SVT kód u značek Rockwool, Isover a URSA
 • pramen B97 byl doplněn o deskové materiály Egger a Kronospan
 • přibyl pramen P04 Pavatex

Nové CD 553

Vydáno
Novinky

Krycí listy pro NZÚ 2015

Export krycích listů ( 5 tabulek XLS) bude průběžně dokončován během května. V průběhu května bude možné tuto službu používat bez aktivačního souboru. Prodej aktivačních souborů bude zahájen až v druhé půlce května.

Tisky pro NZÚ 2015

Tisky pro NZÚ 2015 budou aktivovány na CD 554 v pondělí 11.5.2015

PROGRAMY

TV 4.0.3

Oprava zadávání konstrukcí.

TOB 15.3.2

Oprava tisků souhrnných dokumentů.

Průkaz 2013 v.4.0.3

Tisky pro NZÚ 2015 budou aktivovány na CD 554 v pondělí 11.5.2015.

Nové CD 552

Vydáno
Novinky

Informace k vydání CD 552

Na základě požadavků a námětů uživatelů vydáváme CD 552, které obsahuje poměrně rozsáhlé změny v programech TV a TOB, ke kterým jsme dostali náměty od uživatelů. V Průkazu 2013 byly provedeny úpravy podle požadavků Metodických pokynů k upřesnění výpočetních postupů pro podprogram Nová zelená úsporám Rodinné domy a Bytové domy na rok 2015.

Další vydání CD předpokládáme cca 6.5.2015, kde by měly být dokončen výpočet výše podpory a výstupy pro žádosti k NZÚ, vyjma tisku krycích listů, které se budeme snažit připravit do 14.5.2015.

Upozornění
Pro zpracování žádostí pro NZÚ 2015, je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ.

Změny programů a modulů

TV 4.0.0

Byly provedeny úpravy podle námětů uživatelů. Hlavní změna v programu TV 4.0.0 spočívá v úpravě komunikačního protokolu s programem TOB. Tento nový protokol je vázán na aktivační soubor TV 2015.

TV2015

Tento aktivační soubor umožňuje využití řady funkcí v programu TV, TOB a v Průkazu 2013.

V programu TV:

 • Nové okno pro zadávání konstrukcí. Umožňuje přiřazení konstrukcí k tabulce 3, z ČSN 73 0540_2:2011. Zjednodušuje spolupráci s programem TOB.
 • Poskytuje informace o normových hodnotách součinitelů prostupu tepla v případě budov s teplotou odlišnou od 20 °C.
 • Z programu TV lze přímo volat výpočet oken v programu TOB. Není potřeba již hodnoty vypočítané v TOB ručně zadávat do TV.
 • Programy jsou vybaveny novými tiskovými výstupy V TOB.
 • Aktivuje novou komunikaci s TV a nové tiskové protokoly.
 • Aktivuje výpočet korekčních činitelů Fsh.
 • Aktivuje možnost zadání ZTM v členění ZTM-V, ZTM-K a ZTM-N
 • Aktivuje využití možnosti současného výběru všech vrstev ze skladby. Může se jednat o cíleně připravený katalog často používaného pořadí vrstev atp.

V Průkazu 2013:

 • Aktivuje spuštění modulu pro porovnávání údajů z karty Hodnocení z různých úloh.

TOB 15.3.0

Místní nabídka karty Skladba byla doplněna o nabídku Katalog konstrukcí. Otevře se dialogové okno, kde jsou nabídnuty úlohy z adresáře Zakázky TOB (lze nastavit na jinou cestu). V každé úloze jsou zobrazeny „Konstrukce“ a v jednotlivých konstrukcích je vidět seznam zadaných vrstev. Výběrem některé z konstrukcí se přenáší do aktuální skladby celý seznam konstrukcí. Zadávání oken bylo doplněno o nastavení řady veličin, které lze povelem Použít vložit do zadávaného okna.

NZU2015 RD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro rodinné domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

NZU2015 BD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro bytové domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

Průkaz 2013 v.4.0.0

Je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ. Pro NZÚ 2015 doplněna varianta výpočtu VV7. Pod VV7 byla též zahrnuta úprava zadávání Osvětlovacích soustav. Některé karty a okna jsou doplněna o tlačítko NZÚ, kde jsou nezbytné informace pro zadávání údajů v případě zpracování žádostí k NZÚ2015. Více informací naleznete v nápovědě k variantě výpočtu VV a k NZÚ. Karta Potřeba tepla je upravena pro zpracování žádostí k NZÚ pro více zónové bytové domy.