Dimenzování otopných těles (DIMTEL)

Program je určen k dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách. Program je možné využívat samostatně nebo ve spolupráci s programem Tepelné ztráty (TZ).

Uživatel zadá seznam místností a požadavek na výkon, který má být otopnými tělesy do jednotlivých místností dodáván. Při spolupráci s programem TZ jsou tyto údaje předávány automaticky (změna v zadání místnosti v TZ se promítá do údajů zobrazovaných v programu DIMTEL). Místnosti mohou být přiřazeny do jednotlivých provozních úseků. K dispozici je rozsáhlý katalog otopných těles, ve kterém jsou jak tělesa vyráběná a instalovaná v budovách v předchozích desetiletích, tak prakticky všechna tělesa nabízená v současné době na českém nebo na slovenském trhu.

Při práci s programem může uživatel zvolit režim Výběr těles, nebo Návrh těles. Při volbě režimu Návrh těles musí uživatel zadat k jednotlivým místnostem požadovaný počet těles a může jednotlivým tělesům přiřadit požadovanou délku. Program rozdělí požadovaný výkon, který má být do místnosti vložen na jednotlivá tělesa v poměru jejich délek. Pokud délka těles není zadána, je požadovaný výkon rozdělen na jednotlivá tělesa rovnoměrně. Pokud program spolupracuje s programem TZ, může být délka těles jedním příkazem odvozena od šířky oken v místnosti. Dále může uživatel nastavit řadu okrajových podmínek (tolerance výkonu a délky, výška tělesa a další), které pak určují množinu výrobků, která je programem vybrána z katalogu a nabídnuta uživateli k výběru. Lze využít i výběru automatického, kdy jsou konkrétní výrobky vybrány na základě kritéria nejmenší odchylky od zadaného požadavku. V tomto případě není třeba potvrzovat jednotlivá nabízená tělesa.

V případě instalace kombinace otopných těles a podlahových konvektorů je výhodnější použít režim Výběr tělesa. V tomto případě není třeba definovat požadovaný počet těles v místnosti. Uživatel nejdříve vybere z katalogu podlahový konvektor a program dopočítá chybějící výkon a automaticky nabídne těleso které by požadovaný výkon pokrylo. Vybere-li uživatel těleso o menším výkonu je automaticky nabídnuto další těleso.

Přepočet jmenovitého výkonu tělesa na redukovaný výkon respektuje provozní teploty, opravné součinitele na zákryt tělesa, umístění tělesa v místnosti, způsob připojení tělesa a u podlahových konvektorů provádí opravu výkonu tělesa na hmotnostní průtok (tuto závislost začínají někteří výrobci těchto konvektorů ve svých podkladech uvádět).